Аламудун АО

Айыльный Кенеш

Распоряжения

ТЕСКЕМЕ/РАСПОРЯЖЕНИЯ 2024 ж.

Тескеме /Распоряжение №9 15.01.2024 г. О создании грантовой комиссии

Тескеме/Распоряжение №14 22.01.2024 г. О результатах определения победителя по исполнению общественно-полезного проекта

 


 МП «Шоола Аламудун» на гос.яз.                                                    МП «Шоола Аламудун» на оф.яз

.МП «Санитарно-экологическая служба » на гос.яз

МП «Санитарно-экологическая служба»  на оф.яз.  

МП «Муницстрой» на гос.яз.                                                               МП «Муницстрой» на оф яз.

МП «Проект Аламудун» на гос яз.                                                     МП «Проект Аламудун»на оф яз.

МП «Аламудун Авто Транс» на гос яз.                                             МП.»Аламудун Авто Транс» на оф.яз. 

№ 165-27 токтом                                                                                   Постановление №165 -27

Айылдык кенешинин жооптуу катчысынын квалификациялык талаптары 

 Квалификационные требования отв.секретаря айылного кенеша

 Токтомдор №166-27,167-27,168-27,169-27.

 Постановление № 167-27,167-27,168-27,169-27,

Постановление 113-27 от 18.04.2019г.

. Жаштар иштери боюнча кеңеш (жобо)

1.Положение о Совете по делам молодежи

2. Аялдар кеңеши жөнүндө жобо

2.Положение о Женсовете Аламудунского айылного аймака

3. Комитет жөнүндө жобо

3.Положение о Территориальном общественном комитете 

4. Аксакалдар сотунун регламенти

4.Рекламент судов аксакаловПостановлении

пост.26-27 по 202-27

токтом 26-27 по 202-27

Токтом. Постановления

ТОКТОМ 16.06.2022-ж. Аламүдүн а. Аламүдүн айыл аймагынын “Күчтүү аймак” социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программасын (2022-2026-ж.ж.), Калктуу конуштардын аймактарын кеңейтүүдө жана жаңы конуштарды түзүүдө Кыргыз Республикасынын жарандарын жер участоктору менен камсыз кылуу боюнча Аламүдүн айыл аймагынын программасын, Аламүдүн айыл өкмөтүнүн түзүмдүк жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесин жана Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 133-27 токтому менен бекитилген Аламүдүн айыл аймагынын Жерди пайдалануу жана курулуш эрежелеринин 18-пунктуна киргизилген өзгөртүүлөрдү бекитүү жөнүндө/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80-28 16.06.2022г. Аламүдүн а. с.Аламудун Об утверждении Программы социально-экономического развития и социальной защиты населения Аламудунского айылного аймака «Күчтүү аймак» (2022-2026), Программы Аламудунского айылного аймака по обеспечению граждан Кыргызской Республики земельными участками при расширении территорий населенных пунктов и образований новых населенных пунктов, Дополнительного перечня муниципальных услуг, оказываемых структурными и подведомственными учреждениями Аламудунского айыл окмоту и изменений, вносимых в пункт 18 Правил землепользования и застройки Аламудунского айылного аймака, утвержденные постановлением Аламудунского айылного кенеша №133-27 от 21.11.2019 года

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН АЛАМҮДҮН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН “КҮЧТҮҮ АЙМАК” СОЦИАЛДЫК- ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГОО ПРОГРАММАСЫ (2022-2026) -ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КҮЧТҮҮ АЙМАК» (2022-2026) АЛАМУДУНСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА АЛАМУДУНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Аламүдүн айылдык кеңешинин 2022-жылдын 16-июнундагы № 80-28 токтомуна 2-тиркеме Калктуу конуштардын аймактарын кеңейтүүдө жана жаңы калктуу конуштарды түзүүдө Кыргыз Республикасынын жарандарын жер участоктору менен камсыз кылуу боюнча Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын ПРОГРАММАСЫ / Приложение 2 к постановлению Аламудунского айылного кенеша № 80-28 от 16 июня 2022 года ПРОГРАММА Аламудунского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области по обеспечению граждан Кыргызской Республики земельными участками при расширении территорий населенных пунктов и образований новых населенных пунктов

Аламүдүн айылдык кеңешинин 2022-жылдын 16-июнундагы № 80-28 токтомуна 3-тиркеме   Аламүдүн айыл өкмөтүнүн түзүмдүк жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын кошумча тизмеси / Приложение 3 к постановлению Аламудунского айылного кенеша № 80-28 от 16 июня 2022 года   Дополнительный перечень муниципальных услуг, оказываемые структурными и подведомственными учреждениями Аламудунского айыл окмоту

 

Постановление № 91-131

ПСЭР на 2023 год Проект плана социального-экономического развития на терриотрии Аламудунского айылного аймака на 2023 год

Договор о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  по сбору статистической информации

Отчет на 2022 главы Аламудунского айыл окмоту Кольбаева Н.А. «О социально-экономическом развитии территории Аламудунского айылного аймака о проделанной работе за 2022 год»

Постановления № с 136-28 по 200-28  Токтомдор № 136-28 дан 200-28 чейин

2.. Положение о проведение конкурса на звание Лучший двор, Лучший дом и т.д.

2.Мыкты үй, мыкты короо-жай конкурсунун жобосу 13.06.2023

Программа государственного социального заказа Аламдунского айылного аймака, Аламудунского района, Чуйской области, на период 2022-2023 годы.

2022-2023-жылдарга Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын мамлекеттик социалдык заказ программасы

2024-жылга карата Аламүдүн айыл өкмөтү жана муниципалдык мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтери

Тарифы на платные услуги, оказываемые Аламудунским айыл окмоту и муниципальными предприятиями на 2024 год.

Аламүдүн айыл аймагында муниципалдык мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө боюнча жеңилдиктер жөнүндө ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ о льготах по оплате услуг муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Аламудунском айылном аймаке

6.1. Решение Аламудунского районного суда от 27.02.23г к постановлению №199-28 от12.01.24г

6.2. Определение Чуйского областного суда от 22.05.23г. к постановлению №199-28 от 12.01.24г

6.3. Постановление Верховного Суда Кыргызской Республики от 28.09.23г к постановлению 199-28 от 12.01.24г


ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ №168-28 Соттун чечими тууралуу/О решении суда       

РЕШЕНИЕ Административного суда Чуйской области

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ №135-28  Ичүүчү сууга тарифти жогорулатуу жөнүндө/О повышения тарифа на питьевую воду

№138-28 Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын “Коомдук алдын алуу борборунун” уставын бекитүү жөнүндө/Об утверждении Устава “Общественно-профилактического центра” Аламудунского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области»

№140-28 “Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүүгө катышуу тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу/Об утверждении Положение “О порядке участия органов местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в предоставлении социальной помощи на основе социального контракта”

Чуй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл аймагынын Коомдук алдын алуу борборунун УСТАВЫ /  УСТАВ Общественно-профилактического центра Аламудунского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области

Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүүгө катышуу тартиби жөнүндө ЖОБО / ПОЛОЖЕНИЕ о порядке участия органов местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в предоставлении социальной помощи на основе социального контракта

**

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-28 Аламүдүн айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата бюджетин аткарууну жана 2023-2024-жылдарга карата орто мөөнөттүү бюджетинин божомолун бекитүү жөнүндө / «Об утверждении исполнения бюджета Аламудунского айыл окмоту за 2021 год, плана на 2022год и прогнозе среднесрочного бюджета на 2023-2024 годы»

№ 66-28 Сыйлоо жөнүндө/«О поощрении»

№ 68-28 Кирешелер жана чыгашалар планын тактоо жөнүндө/«Об уточнении плана доходов и расходов»

№ 69-28 Сыйлоо жөнүндө/«О поощрении»

№ 73-28 Т.Ш.Аязбековдун арызы боюнча/«По заявлению Аязбекова Т.Ш.»

№ 74-28 Л.Е.Носкованын арызы боюнча/«По заявлению Носковой Л.Е.»

№75-28 Сыйлоо жөнүндө/«О поощрении»

№ 76-28 “Action” (“Экшэн”) ЖЧК жөнүндө/«О ОсОО «Action» («Экшэн»)»

№ 82-28 Жоболорду бекитүү жөнүндө/«Об утверждении положений»

№ 83-28 Муниципалдык менчикти инвентаризациялоо жөнүндө/«Об инвентаризации муниципальной собственности»

№ 84-28 Унаа токтотуучу жай жөнүндө/«О парковке»

№ 85-28 Балдар бакчаларынын директорлорунун арыздары боюнча/«По заявлению директоров детских садов»

№ 86-28 Ж.Адылбек кызынын арызы боюнча/«По заявлению Адылбек кызы Ж.»

№ 87-28 М.Дюшембиеванын арызы боюнча/«По заявлению Дюшембиевой М.»

№ 88-28 Т.Т.Авазовдун арызы боюнча/«По заявлению Авазова Т.Т.»

№ 90-28 К.Э.Сооронбаевдин арызы боюнча/«По заявлению Сооронбаева К.Э.»


«2023-жылга карата акы төлөнүүчү кызматтардын тарифин бекитүү жөнүндө»   № 119-28 Аламүдүн а. ТОКТОМу / ПОСТАНОВЛЕНИЕ №119-28  с.Аламудун «Об утверждении тарифов  на платные услуги на 2023  год«


РЕШЕНИЕ АДМИНСТРАТИВНОГО СУДА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ


август 2022 г.

Аламүдүн а. 16.06.2022-ж. № 81 -28 “Квалификациялык талаптарды бекитүү жана комиссиянын курамы жөнүндө” ТОКТОМ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022г. №81 -28 с.Аламүдүн “Об утверждении квалификационных требованиях и составе комиссии”                                             

Аламүдүн районунун Аламүдүн айылдык кеңешинин жооптуу катчысынын квалификациялык талаптары / Квалификационные требования ответственного секретаря Аламудунского айылного кенеша Аламудунского района

***

21.07.2022-ж. № 95 -28 Аламүдүн а. “Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл өкмөтү” мекемесинин уставын бекитүү жөнүндө ТОКТОМ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.07.2022г № 95 -28 с.Аламүдүн Об утверждении Устава учреждения «Аламудунский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области»

“Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл өкмөтү” мекемесинин УСТАВЫ

УСТАВ учреждения «Аламудунский  айыл окмоту Аламудунского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области» 

21-04-2022

Токтомдор/Постановления № 49-65 pdf

Токтом  № 49-28, 62-28, 63-28, 64-28, 65-28 

Постановление № 49-28, 62-28, 63-28, 64-28, 65-28 

Аламүдүн айыл аймагында расымдык иш-чараларды өткөрүү ЭРЕЖЕЛЕРИ

ПРАВИЛА проведение ритуальных мероприятий в Аламудунском айылном аймаке

Ирригациялык тармактарды, үй жана үй жанындагы участкаларды күтүү тартиби жөнүндө ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке содержания ирригационных сетей, домовых и придомовых участков

Аламүдүн айыл аймагында алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатууга чектөөлөрдү белгилөө ЭРЕЖЕЛЕРИ

ПРАВИЛА установления ограничений продажи алкогольных напитков и табачных изделий в Аламудунском айылном аймаке

Аламүдүн айыл аймагында үйлөнүү үлпөтүн, үй-бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумду жерге коюу, маркумду эскерүү үрп-адаттарын жана иш-чараларды өткөрүү тартиби жөнүндө ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, похоронных и поминальных обрядов и мероприятий в Аламудунском айылном аймаке

Келишим муниципалитеттер аралык кызматташтык жөнүндө

Договор о межмуниципальном сотрудничестве

Договор аренды нежилого помещения

2022-03-22

ТОКТОМ- ПОСТАНОВЛЕНИЕ №60-28  Об утверждении положений 17.02.2022 г    Аламүдүн а./с.Аламудун (word.dok)

Постановление.pdf  

Токтом.pdf

Аламүдүн айыл аймагында “Тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 1 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 1 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение экономического развития соответствующей территории, а также привлечение инвестиций и грантов» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Муниципалдык менчикти башкаруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 2 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 2 «О порядке реализации вопроса местного значения «Управление муниципальной собственностью» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 3 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 3 «О порядке реализации вопроса местного значения «Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 4 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 4 «О порядке реализации вопроса местного значения «Снабжение питьевой водой населения» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализациянын жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруунун тартиби жөнүндө № 5 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 5 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение работы системы канализации и очистных сооружений в населенных пунктах» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 6 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 6 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных пунктах» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 7 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 7 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация освещения мест общего пользования» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Көрүстөндөрдүн иштешин жана расымдык кызматтардын көрсөтүлүшүн камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 8 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 7 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация освещения мест общего пользования» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Көрүстөндөрдүн иштешин жана расымдык кызматтардын көрсөтүлүшүн камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 8 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 8 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение функционирования кладбищ и предоставление ритуальных услуг» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жалпы пайдалануудагы жерлерди көрктөндүрүү жана жашылдандыруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 9 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 9 «О порядке реализации вопроса местного значения «Благоустройство и озеленение мест общественного пользования» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Парктардын, спорттук курулмалардын жана эс алуу жайларынын иштешин камсыз кылуу, бош убакытты уюштуруу үчүн шарттарды түзүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 10 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 10 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений и мест отдыха, создание условий для организации досуга» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана утилдештирүүнү уюштуруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө” № 11 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 11 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 12 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 12 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение функционирования муниципального транспорта и регулирование работы общественного транспорта в границах населенных пунктов» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жергиликтүү маанидеги тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жагындагы контролдоо” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 13 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 13 «О порядке реализации вопроса местного значения «Контроль в области охраны и использования историко-культурного наследия местного значения» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 14 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 14 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация и обеспечение работы библиотек местного значения» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 15 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 15 «О порядке реализации вопроса местного значения «Установление правил землепользования и обеспечение соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Тиешелүү калктуу конуштун аймагында жарнакты Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 16 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 16 «О порядке реализации вопроса местного значения «Размещение рекламы на территории соответствующего населенного пункта в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 17 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 17 «О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие охране общественного порядка» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 18 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 18 «О порядке реализации вопроса местного значения «Создание условий для развития народного художественного творчества» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 19 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 19 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 20 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 20 «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 21 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 21 «О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин мыйзамдарда белгиленген тартипте жүзөгө ашыруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 22 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 22 «О порядке реализации вопроса местного значения «Осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного насилия в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Соттолгондорду кайра социалдаштырууга багытталган жазык-укуктук таасир этүүнүн эркинен ажыратуу жана мажбурлоо чарасы менен байланышпаган жазаларды уюштуруу жана аткаруу жана аларга жазык-аткаруу мыйзамдарына ылайык социалдык жардам көрсөтүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 23 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 23 «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация и исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и принудительных мер уголовно-правового воздействия, направленных на ресоциализацию осужденных и оказание им социальной помощи в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством» на территории Аламудунского айылного аймака»

***

Аламүдүн айыл аймагында “Ветеринардык-санитардык жана карантиндик-чектөөчү чаралардын өз убагында өткөрүлүшүн камсыздоого көмөк көрсөтүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 24 ЖОБО

ПОЛОЖЕНИЕ № 24 «О порядке реализации вопроса местного значения «Оказание содействия в обеспечении своевременного проведения ветеринарно-санитарных и карантинно-ограничительных мер» на территории Аламудунского айылного аймака»


 

постановление                        токтомдор

13.07. пост.№177 (1)              

13.07.№177 токтом                                                                                                        

13.07. №178-180                    

 13.07.№178-180 токтом

13.07.Положени е о цифровизации 08.07.2020 (2)

13-07.санариптештирүү жөнүндө (1)

13.07.Положение о порядке введения и осуществления ограничительных и карантинных мер №178-27 (6)

13-07.чектөөчү, карантиндик чаралар жөнүндө (1)

13.07.Положение о порядке о порядке предоставления муниципального имущества в аренду

11.07.2020 (3)13-07.муниц. мүлктү ижарага берүү жөнүндө

114.09.ДОГОВОР ПОЧТА оперативное управление  

кыргызча соц план пост.205-27

ПЛАН СЭР 2021 пост.205-27

пост.189-27 Изменение дополнения в ТАРИФЫ 2020

список 500 чел.

кыргызчасписок 500 чел

СХЕМЫ и ГРАНИЦЫ АЛАМУДУН (1)29.03.21г

Тарифтер пост.189-27 от17.09.20г налог.отдел

Пост.236-27

Пост.163-238

.Токт.163-27 — 238-27

1.Положение об использовании ВИЭ в Аламудунском айылном аймаке

1.Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу жөнүндө жобо

2.Аламүдүн Авто Транс видеобайкоо тутуму жөнүндө жобо

2.Положение о системе видеонаблюдения на муниц-х общ-х пассажирских транспортных средств МП Аламудун Авто Транс

3. Муниципалдык заказды ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобо

3.Положение о порядке осуществления муниципального заказа

4.Договор муниципального заказа

4.Муниципалдык заказ келишими

5. Муниципалитеттер аралык кызматташтыгы жөнүндө жобо

5.Положение о межмунипальном сотрудничестве органов местного самоуправления Аламудунского айылного аймака

6.Муниципалитеттер аралык кызматташтык жөнүндө макулдашуу

6.Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

7.Аламүдүн а-а калктуу пунктарын көчөлөрүн жана башка курамдык бөлүктөрүн атоо,аталышын өзгөрүү тартиби жөнүндө жобо

7.Положение о порядке присвоения наименований, переименовании улиц Аламудунского айылного аймака

8.Положение об электронной библиотеке Аламудунского айыл окмоту

8.Электрондук китепкана жөнүндө жобо

9.Аламүдүн айыл аймагын өнүктүрүү Фонду коомдук фондунун уставын бекитүү жөнүндө

9.Устав общественного фонда Фонда развития Аламудунского айылного аймака

pdf договор шин-лайн

pdf локальная смета

pdf постановления

кыргызча выступление главы за полугодие2021год

отчет главы о проделанной работе за 7-месяцев 2021год

Пост.112 от 20.09.2021г

Постановление 1 — 25Список сверхурочн.работы

Токтом 1-25

_Положение о поряд присв Почетных званий

Ардак наамдар жөнүндө жобо

Кеңештин иш планы

План работы кенеша

Пост.26-28 — 34-28

пост.26-28 по 34-28

Токтом 26-28 — 34-28

Эрежелер / Правила