Аламудун АО
Новости

Үй-бүлөлөргө социалдык жардам берүү боюнча тандоо жарыяланды

Кулактандыруу

Аламүдүн айыл өкмөтү 2023-жылдын 25-апрелден баштап социалдык контракттын негизинде үй-бүлөлөргө социалдык жардам берүү боюнча тандоону жарыялайт.

Социалдык контракттын максаттары жана милдеттери:

— жакыр жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоонун жагымдуу шарттарын түзүү

— үй-бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгуу боюнча активдүү аракеттерге шыктандыруу

— социалдык коргоо тутумунан жетиштүү көз карандысыздыкка жана коомго толук катышууга ээ болуу максатында үй-бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга түрткү берүү;

— үй-бүлөлөрдүн социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу жана алардын жүрүм-турумундагы жан бактылык себептерди азайтуу.

Социалдык контракттын жарактуулугу жана шарттары

Социалдык контракттын негизинде социалдык жардам 3 жылга белгиленет (акча каражатынын пайдаланылышын контролдоо айыл өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт). Катышуучу акча каражаттарын контрактта каралган иш-чараларга пайдаланбаган (толук пайдаланбаган же максатсыз пайдаланган) учурда айыл өкмөтү социалдык контрактты бир тараптуу жокко чыгарат.

Социалдык жардамдын өлчөмү жана төлөө тартиби

Социалдык контракттын негизинде социалдык жардамды төлөө Аламүдүн айыл өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт. Социалдык жардам төлөмүнүн өлчөмү 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө белгиленет.

Социалдык жардамдын суммасы катышуучунун өздүк/алыш-бериш эсебине которулат.

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу келишимдин катышуучусу социалдык камсыздоо адистери жана Комиссиянын мүчөлөрү кошулган сатып алуу тобу менен бирге ишке ашырат.

         Социалдык долбоорго катышуучуларды тандоо критерийлери:

Социалдык контрактты түзүүгө төмөнкү критерийлерге жооп берген үй-бүлө укуктуу:

— үй-бүлө жакыр же аз камсыз болгондугун ырастоочу документтин болушу (социалдык паспорттун болушу “үй-бүлөгө көмөк” жөлөкпулдун алуучусу);

— үй-бүлөнүн бизнес-планынын болушу;

— үй-бүлөнүн социалдык контракттын негизинде социалдык жардам алууга макулдугу;

— үй-бүлөдө эркин эмгек потенциалынын болушу;

— үй-бүлөнүн мүлктүк потенциалынын болушу;

— Программага катышуу үчүн умтулуунун болушу жана үй-бүлөнүн ишенимдүүлүгү;

— Аламүдүн айыл аймагында 5 жылдан кем эмес каттоодо тургандыгы жана иш жүзүндө жашагандыгы;

— салыктык жана социалдык чегерүүлөр боюнча карызынын жоктугу;

— үй-бүлөгө кошуналардан, мектеп мугалимдеринен, кварталдык жана үй комитеттеринен ж.б. оң мүнөздөмөлөрдүн болушу.

Социалдык контракт түзүү укугун алуу үчүн үй-бүлөнүн өкүлү иш жүзүндө жашаган жери боюнча Аламүдүн айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылат, арызга төмөнкү документтер тиркелет:

—  арыз берүүчүнүн жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн паспортторунун (балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн) көчүрмөлөрү;

— үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымкат (айыл өкмөтүнө);

— арыз берүүчүнүн катталган жери жөнүндө МККдан маалымкат;

— катышуучунун жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугу (айыл өкмөтүнө);

— бизнес-план (катышуучу);

— банктык реквизиттердин болушу милдеттүү;

— үй-бүлөгө кошуналардан, мектеп мугалимдеринен, кварталдык жана үй комитеттеринен ж.б. мүнөздөмө;

— салык жана социалдык чегерүүлөр боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат (айыл өкмөтүнө, “Мээнет-Аламүдүн” МИге – таштанды үчүнза мусор, “Гидрокуруучу” ИСКАКБ га – суу үчүн; “Сантех-Сервис”КМИге – канализация үчүн).

 

*****

Аламудунский айыл окмоту  с 25- апреля 2023г. объявляет отбор для предоставления социальной помощи семьям, на основе социального контракта.

  Цели и задачи социального контракта

— создание благоприятных условий поддержки малоимущих и малообеспеченных семей

— стимулирование семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации

— мотивация семей к повышению уровня жизни, в целях приобретения достаточной независимости от системы социальной защиты и полноценного участия в жизни общества;

— повышение социальной ответственности семей и снижение иждивенческого мотива их поведения

Действия и условия социального контракта

Социальная помощь на основании социального контракта назначается на 3 года (контроль за использованием денежных средств осуществляется айыл окмоту). В случае неиспользования участником (неполного использования или нецелевого использования) денежных средств на мероприятия, предусмотренные контрактом, айыл окмоту в одностороннем порядке расторгает социальный контракт.

   Размеры и порядок выплаты социальной помощи

Выплата социальной помощи на основе социального контракта производится Аламудунским айыл окмоту. Размер выплаты социальной помощи устанавливается в размере 100000 ( сто тысячи) сомов.

Сумма социальной помощи перечисляется на лицевой\ расчетный счет участника.

Приобретение товаров и услуг производится участником контракта совместно с группой по закупкам, в который включены специалисты социального обеспечения и члены Комиссии.

Критерии отбора участников в социальном проекта:

Право на заключение социального контракта имеет семья, отвечающая следующим критериям:

— наличие подтверждающего документа о том, что семья малоимущая или малообеспеченная (наличие социального паспорта, получатель пособия «Уй-булого комок»);

— наличие у семьи бизнес-плана;

— согласие семьи на получение социальной помощи на основе социального контракта;

— наличие у семьи свободного трудового потенциала;

— наличие у семьи имущественного потенциала;

— наличие мотивации участвовать в Программе и благонадежность семьи;

— регистрация и фактическое проживание на территории Аламудунского айылного аймака не менее 5 лет;

-отсутствие задолженности по налоговым и социальным отчислениям;

— наличие положительных характеристик от соседей, школьных учителей, квартальных и домовых комитетов и т.д. на семью.

_____________________________________________________

Для получения права на заключение социального контракта представитель семьи обращается в Аламудунский айыл окмоту по месту фактического проживания с заявлением, к заявлению прилагаются следующие документы:

—  копия паспорта заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении детей);

— справка о составе семьи ( в айыл окмоту)

— справка с ГРС о месте регистрации заявителя;

— согласие участника на сбор и обработку его персональных данных (в айыл окмоту)

—  бизнес-план (участник)

— обязательно наличие банковских реквизитов;

— характеристики от соседей, школьных учителей, квартальных и домовых комитетов и т.д. на семью;

— справка об отсутствии задолженности по налоговым и социальным отчислениям ( а\окмоту; МП «Мээнет-Аламудун»-за мусор); СООППВ «Гидростроитель»- за воду; КМП «Сантех-Сервис»- за канализацию

 

04/24/2023

Похожие новости

11 мая 2021 года состоялась первая сессия депутатов Аламудунского айыльного кенеша 28 созыва.

Кенже административдик муниципалдык кызмат орундарына кадрдык резервге киргизүү үчүн ачык сынак

ОБЪЯВЛЕНИЕ о конкурсе на финансирование местных инициатив