Аламудун АО
Новости

Кенже административдик муниципалдык кызмат орундарына кадрдык резервге киргизүү үчүн ачык сынак

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл өкмөтү кенже административдик муниципалдык кызмат орундарына кадрдык резервге киргизүү үчүн ачык сынак жарыялайт.

Административдик муниципалдык кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар:

— Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

— кеминде 18 жашта болуу

— квалификациялык талаптарга жооп берүүгө

— соттуулугу жок

— Жалпы мыйзамдарды билүү:

Негизги топтун административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет: Үй чарбасы боюнча адис (М-Б) – 1 бирдик.

1) кесиптик билимдин деңгээли:- жогорку же орто кесиптик билими

2) стажы жана иш стажы:- иш стажы боюнча талап жок;

3) кесиптик компетенциялар:- билим: Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;- көндүмдөр:маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;аналитикалык документтерди даярдоо;тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;бизнес сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;жаңы эмгек шарттарына көнүү;- көндүмдөр:ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.

ВУС инспектору (М-Б) -1 бирдик

1) кесиптик билимдин деңгээли:- жогорку же орто кесиптик билими

2) стажы жана иш стажы:- иш стажы боюнча талап жок;

3) кесиптик компетенциялар:- билим: «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Жалпыга бирдей аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө», «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик же расмий тилдер;

— көндүмдөр:маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;бизнес сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ;жаңы эмгек шарттарына көнүү; — көндүмдөр: ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер:

— бош кызмат ордун көрсөтүү менен жеке арызы;

— фотосүрөтү бар кадрларды эсепке алуунун жеке баракчасы;

— байланыш маалыматтары менен резюме;

— автобиография;- паспорттун көчүрмөсү;

— эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

— аскердик билеттин көчүрмөсү;

— билими боюнча документтер

Документтер 2023-жылдын 3-апрелинен 14-апрелине чейин саат 9-00дөн 17-00гө чейин кабыл алынат.

 

***

Аламудунский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области объявляет открытый конкурс для включения в резерв кадров на  младшие административные муниципальные должности

Общие квалификационные требования к административным муниципальным должностям:

— Являться гражданином Кыргызской Республики;

— быть не моложе 18 лет

— соответствовать квалификационным требованиям

— не имеющее судимость

— Знание общего законодательства :

Для младших административных должностей

1..Конституции Кыргызской Республики

2.Закона Кыргызской Республики “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”

К административным муниципальным должностям младшей группы устанавливаются следующие квалификационные требования:

Специалист по хозяйству (М-Б) – 1 ед.                  

1) уровень профессионального образования:

— высшее либо среднее профессиональное образование

2) стаж и опыт работы:

— без предъявления требований к стажу;

3) профессиональные компетенции:

— знания:

Трудового кодекса Кыргызской Республики,закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

— умения:

сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;

подготовки аналитических документов;

проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей области и применения его на практике;

эффективного сотрудничества с коллегами;

ведения деловых переговоров;

адаптации к новым условиям труда;

— навыки:

работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

планирования работы и правильного распределения служебного времени;

оперативной реализации управленческих решений;

владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

Инспектор ВУС (М-Б) —1 ед.

1) уровень профессионального образования:

— высшее либо среднее профессиональное образование.

2) стаж и опыт работы:

— без предъявления требований к стажу.

3) профессиональные компетенции:

-знания:

законов Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», «О всеобщей воинской обязанности, воинской и альтернативной службах», «О противодействии коррупции»;

государственного или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

— умения:

качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

деловой переписки на государственном и/или официальном языке;

работы в команде;

— навыки:

работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

Документы необходимые для участия в конкурсе:

—  личное заявление с указанием вакансии;

—  личный листок по учету кадров с фотографией;

—  резюме с контактными данными;

—  автобиография;

—  копия паспорта;

—  копия трудовой книжки;

—  копия военного билета;

—  документы об образовании

Прием документов осуществляется с 3 апреля  2023 года по 14 апреля  2023 года  с 9-00 час до 17-00 час.

Документы для участия в конкурсе  должны быть предоставлены в скоросшивателе в Аламудунский айыл окмоту, по адресу: Аламудунский район, село Аламудун, ул.Набережная, 300а. Телефон 48-41-68.

Конкурсанты прошедшие все квалификационные требования будут приглашены для участия в конкурсе,необходимо указать контактные телефоны.

Принятые документы не возвращаются

 

Похожие новости

Санитарная обработка улиц и остановок: как село Аламудун борется с коронавирусом.

Объявление — приглашение заинтересованных лиц к сотрудничеству по реализации экономических подпроектов АРИС

Вопросы местного значения